PERSBERICHT

Raadpleging via het Parkstad Panel:

Een zeer ruime meerderheid van de Parkstedelingen hecht waarde aan regionaal erfgoed

92% van de 255.000 inwoners van Parkstad-Limburg vindt erfgoed uit de regio waardevol (47%) of zelfs heel waardevol (45%). Opvallend hierbij is dat deze waardering over de volle breedte wordt gedeeld: verschillen tussen mannen en vrouwen, verschillende leeftijdsgroepen of de verschillende woonplaatsen zijn klein. Dit zijn enkele bevindingen uit de derde burgerraadpleging, uitgevoerd in opdracht van IBA Parkstad en Stadsregio Parkstad-Limburg, met als onderwerp erfgoed in de regio Parkstad.

Belang van erfgoed in de regio Parkstad

Naast het feit dat een zeer ruime meerderheid van de parkstedelingen de aanwezigheid van erfgoed in de regio van groot belang vindt, vindt men het ook belangrijk dat gebouwen die in het verleden belangrijk waren blijven bestaan (94% vindt dit belangrijk of zelfs zeer belangrijk) en dat ook de historische context in de vorm van de verhalen die bij de gebouwen horen, verteld blijven worden (93%). Hoewel iets minder breed gedragen, vindt met 76% nog steeds een ruime meerderheid ook de toegankelijkheid van de gebouwen belangrijk of zeer belangrijk.

Vooral het in de regio aanwezige erfgoed vanuit de mijnbouw wordt belangrijk gevonden om bewaard te blijven: 29% van de Parkstedelingen vindt dit het meest belangrijke type erfgoed. Dit wordt op de voet gevolgd door erfgoed uit de Middeleeuwen (27%) en de Romeinse Tijd (25%). Wat opvalt is dat religieus en ‘modern’ erfgoed een lagere waardering krijgen als er gekozen moet worden tussen types erfgoed’ (respectievelijk 7% en 3% vinden dit de belangrijkste typen erfgoed).

 

Heden en verleden: omgang met erfgoed vóór en na het jaar 2000

Dat de in de jaren 90 van de vorige eeuw ingezette inhoudelijke aandacht voor en aanpak van erfgoed effect gehad heeft, wordt duidelijk in de resultaten. Daarin valt op dat die aandacht en aanpak vanaf 2000 gezien en gewaardeerd wordt.Er onstaat veel meer waardering voor de manier waarop met het fysieke erfgoed is omgegaan. Voor IBA Parkstad en Stadsregio Parkstad Limburg een bevestiging dat hun inspanningen om erfgoed beter op de kaart te zetten, ook door het ophalen en vertellen van verhalen die bij het erfgoed horen, in goede aarde vallen bij de inwoners van de Parkstad regio.

 

Complex erfgoed

Ook ten aanzien van complex erfgoed (mede doordat het gaat om gebieden met bijbehorende inrichting van de openbare ruimte en infrastructuur) zoals mijnwerkerskoloniën is de mening dat hier met respect mee moet worden omgegaan en sloop niet gewenst is, overheersend. Zo geeft 36% aan dat alle wijken die kunnen worden aangeduid als voormalige mijnwerkerskolonie gerestaureerd moeten worden, voor zover mogelijk. Slechts 5% geeft aan dat al deze wijken gesloopt mogen te worden ten faveure van nieuwbouw.

 

Vervolg

Als vervolg op deze raadpleging zal in mei van dit jaar een 4de burgerraadpleging worden voorgelegd aan de burgers van Parkstad-Limburg. Het onderwerp hiervan wordt nog bepaald.

 

De onderzoeksresultaten van de 1ste, 2de en 3de burgerraadpleging kunt u hier bekijken of klik op onderstaande afbeelding.

X