Bij­dra­ge Pro­vin­cie voor cen­tra Land­graaf

4 november 2020

De Provincie Limburg gaat bijdragen aan de Landgraafse woningmarktopgave. Gedeputeerde Andy Dritty en wethouder Bart Smeets tekenden daarvoor de ‘Samenwerkingsagenda KLC Landgraaf’. Dit is alweer de 7e Samenwerkingsagenda die de Provincie Limburg sluit op basis van het Kader Kwaliteit Limburgse Centra, dat eind 2019 door Provinciale Staten is vastgesteld. De financiële bijdrage van de Provincie is 750.000 euro. Met deze bijdrage wordt een totale investering in Landgraaf mogelijk van ongeveer 9.9 miljoen euro.

Kwaliteit Limburgse Centra (KLC)

De ‘samenwerkingsagenda KLC Landgraaf’ is een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Landgraaf en de Provincie Limburg, waarin afspraken zijn vastgelegd om samen te investeren in de kwaliteit van de Limburgse centra; in de woningmarktopgave van de gemeente Landgraaf. Voor Landgraaf betekent dit dat er voor ongeveer 9,9 miljoen euro in de centra van Schaesberg en Ubach over Worms wordt geïnvesteerd. Ook in Lauradorp wordt gezorgd voor een kwalitatieve upgrade.

Wethouder Bart Smeets is zeer verheugd over deze investering: “Grote aantallen woningen kunnen we niet meer bouwen. Daarom is het belangrijk om de goede woningen te bouwen op de juiste plek. Zo willen ouderen kleiner wonen en dicht bij winkels. Als we dit mogelijk maken, komen er elders weer geschikte woningen vrij voor gezinnen. Dat zorgt voor doorstroming. Zo kunnen straks veel meer inwoners het huis vinden in Landgraaf dat aan al hun wensen voldoet.”

“Voor de Provincie is het van groot belang dat er beweging komt in de woningmarkt. De juiste woning, op de juiste plek, op het juiste moment beschikbaar. Meer woningen voor senioren zorgen voor doorstroming vanuit de bestaande wijken. Het is goed dat Landgraaf aansluit bij de behoefte van de ouderen om deze woningen dicht bij winkelvoorzieningen te realiseren. Ook het omvormen van leegstaande winkelmeters voor wonen draagt bij aan het versterken van centra en heeft een positief effect op de leefbaarheid”, vertelt gedeputeerde Dritty.

Invullen woningbehoefte nabij winkelcentra

Uit onderzoek blijkt dat er in Landgraaf grote behoefte is aan woningen voor senioren in de nabijheid van (winkel)voorzieningen. In de centra zelf is echter geen ruimte beschikbaar om woningen toe te voegen. Wel ontstaat er —net als in veel andere gemeenten— in de aanloopstraten naar de centra leegstand. Landgraaf wil panden in die aanloopgebieden aankopen, zodat op die locaties levensloopbestendige woningen kunnen worden gebouwd. Ook kan een deel van de ruimte worden benut voor het verbeteren van de ruimtelijke uitstraling en verblijfskwaliteit. Het streven is om met de bijdrage van de Provincie Limburg 1.250 m2 commercieel vastgoed aan te kopen en circa zes woningen. Daardoor ontstaat ruimte om 15-18 nieuwe woningen nabij de centra te bouwen en om bijna 1.500 m2 duurzame groene (openbare) ruimte toe te voegen.

Lauradorp

Lauradorp is een voormalige mijnkolonie en is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. De woningen zijn ongeveer 100 jaar oud. Lauradorp is één van de 50 IBA-projecten, waarbij HEEMwonen nauw betrokken is, en maakt tevens deel uit van de Regiodeal Parkstad Limburg. Het renoveren en verduurzamen van deze woningen is —mede gelet op het beschermde karakter van de buurt— een kostbare aangelegenheid. Om die reden heeft Landgraaf samen met diverse andere partners een aanpak bedacht, waarbij particuliere woningen worden aangekocht en grondig gerenoveerd. Hierbij wordt de woning ook verduurzaamd. Vervolgens worden de woningen opnieuw in de verkoop gebracht. Het doel is om binnen 5 jaar 50 particuliere woningen aan te (laten) kopen en renoveren.

X