Vragen aan onszelf

Vragen die wij aan onszelf stellen

We stellen onszelf een aantal vragen: Wat heeft de IBA en haar projecten voortgebracht? Op welke terreinen manifesteert zich dit? Wat is er bereikt? En wat ligt er nog in het verschiet als we de komende jaren alle projecten realiseren? Wat zouden we moeten doen om de ‘vangst’ van de IBA te optimaliseren naar de toekomst toe? Hoe leveren we input voor de toekomstige regionale ontwikkeling? Wat moet onderdeel zijn van een toekomstige “Future Deal” voor de regio?

In 2021 gaan we antwoord geven op deze vragen.

Stappen

 1. Resultaten IBA: terugblik en vooruitblik
 2. Ontwikkeling Regiostrategie: ‘Futuredeal’
 3. Eindevaluatie IBA: afrondend Jaarverslag en Jaarrekening
 4. IBA eindpublicatie: aantrekkelijk IBA-eindboek

Ad 1. Resultaten IBA: terugblik en vooruitblik

We beschrijven zowel kwantitatief als kwalitatief wat IBA Parkstad heeft teweeggebracht en wat de IBA de komende periode teweeg kan brengen. We kijken daarbij zowel naar inhoud als proces. De resultaten vormen input voor het IBA-eindboek en de advisering over de toekomst na de IBA.

 • Kwantitatieve informatie

We verzamelen en duiden de resultaten van de IBA waar dat mogelijk is, en waar statistische bronnen beschikbaar zijn. Daarbij maken we bijvoorbeeld gebruik van de gegevens van de Monitor Brede Welvaart van het CBS en de monitor van de stadsregio Parkstad (RIGO);

 • Kwalitatieve informatie

We verzamelen kwalitatieve informatie over verleden, heden en toekomst. Dat doen we door het:

 • Houden van diepte-interviews met Projecteigenaren, Adviseurs en Bestuurders in 2020-’21.
 • Bevragen van inwoners gedurende 2020-2021. Vijf maal bevragen we de inwoners via het online Parkstad Panel en gedurende events zullen we bezoekers bevragen.
 • Het evalueren en advies ontwikkelen voor de toekomst van bewonersprojecten. Dit doen we in samenwerking met Gebrookerbos, Ikgroenhet en in samenwerking met Neimed.

Op deze wijze zijn we in staat om de ervaringen met en resultaten van de IBA te beschrijven vanuit diverse perspectieven. Ook identificeren we verbeterpunten en de kansen voor de toekomst.

Ad 2. Ontwikkeling Regiostrategie: ‘Futuredeal’

 • Input voor verdere regionale ontwikkeling (‘regionale strategie’)

IBA is gebaseerd op een brede regionale samenwerking, en heeft bij het uitvoeren van haar opgave een bepaalde vorm aan genomen. Dit blijft in de toekomst van belang, de opgaven in de regio blijven uitdagend. En dat is niet alleen zo in Parkstad. In Zuid-Limburg, heel Nederland en Europa zien we namelijk regionale samenwerking toenemen in allerlei vormen.

Tijdens de aandeelhoudersvergaderingen van IBA Parkstad is bij herhaling gesproken over de toekomst ‘na de IBA’. Het is immers van belang dat als de expo voorbij is in 2022, we niet zo maar teruggaan ‘naar hoe het was’. Het is van belang om expliciet te maken hoe we dan verder gaan. IBA zal daartoe een aantal toekomstscenario’s schetsen (wat, en vooral het hoe?).

Dit doen we aan de hand van de volgende input:

 • Het internationale wetenschappelijk congres van IBA Parkstad, “Regiopolitan Rumble”, in september 2021, stelt de vragen van de hedendaagse en toekomstige ‘Regiopolen’ in Europa centraal. Er wordt gereflecteerd op regiovraagstukken in Europa en strategieën die daarbij worden toegepast. Het congres levert input voor mogelijke regionale strategieën voor de toekomst van Parkstad.
 • Uitkomsten landelijk congres ‘Dag van de Stad’ dat in oktober 2021 in Heerlen plaatsvindt.
 • Uitkomsten maatschappelijke dialoog als onderdeel van het project Wilhelminaberg.
 • De uitkomsten van het kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek gedurende het Expojaar.
 • Overige relevante ontwikkelingen in de komende periode.
 • ‘Futuredeal’

IBA Parkstad maakt zich sterk om een ‘Futuredeal’ te sluiten tijdens het regiocongres aan het einde van de het expojaar in augustus 2022. Gedurende de periode 2020-2021 zal blijken of een gemeenschappelijke ‘Futuredeal’ gesloten kan worden, dan wel dat de adviezen van IBA beperkt blijven tot het ‘actief houden van de erfenis’ en een advies over de toekomst van de IBA Parkstad BV.

Ad 3. Eindevaluatie IBA: afrondend Jaarverslag en Jaarrekening

In navolging op de tussenevaluatie van Boer & Croon in 2017, zal IBA Parkstad na afronding van het Expojaar een onafhankelijke eindevaluatie laten uitvoeren.

Ad 4. IBA eindpublicatie: aantrekkelijk IBA-eindboek

Elke IBA wordt stevig gedocumenteerd en er vinden regelmatig publicaties plaats. Wij kiezen er voor één eindboek te samen te stellen, waarin alle projecten aantrekkelijk worden gedocumenteerd, het proces van wording is omschreven, en met name een blik op de toekomst wordt gegeven.

Alle binnen de IBA periode opgehaalde resultaten vormen de input daarvoor, inclusief de projectresultaten. Het format voor het eindboek is in ontwikkeling. Belangrijke onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn:

 • Omschrijving werkwijze en proces van IBA Parkstad.
 • Omschrijving projecten en leerpunten per schoep van het vliegwiel van IBA en het vliegwiel in zijn geheel.
 • Toekomstige uitdagingen.
 • Kwantitatieve gegevens.
 • Kwalitatieve gegevens.
 • Internationale positionering.
 • ‘Stories’op basis van de diepte-interviews.